අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) ගිණුම්කරණය විෂය - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

මාස්ටර් ගයිඩ්

Rs 350

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) ආර්ථික විද්‍යාව - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන

Rs 350

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන

Rs 350

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) වාණිජ විෂය ධාරාව - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පොත් 3ම

3 Books

Discounted Price Rs 1000

Rs1050

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) වාණිජ විෂය ධාරාව සඳහා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු ඇතුළත් මාස්ටර් ගයිඩ් පොත් කට්ටලය - (ආර්ථික විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය )

ප්‍රශ්න හෝ අදහස් සඳහා අමතන්න 077-8844-896

You might be interested in