අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) ජීව විද්‍යාව විෂය - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන

Rs 350

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) භෞතික විද්‍යාව විෂය - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන

Rs 425

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) රසායන විද්‍යාව විෂය - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර

මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශන

Rs 425

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව - පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පොත් 3ම

3 Books

Discounted Price Rs 1200

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ) ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව සඳහා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු ඇතුළත් මාස්ටර් ගයිඩ් පොත් කට්ටලය - (ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව)

ප්‍රශ්න හෝ අදහස් සඳහා අමතන්න 077-8844-896

You might be interested in