මිනුම

Classified Papers | Sinhala | MCQ

No Attempt(s)

5 MCQ

10 Minutes

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න

Highest Marks

60.00%

Average Marks

48.00%