අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ ) විභාගය 2010 - රසායන විද්‍යාව

Past Papers | Sinhala | MCQ

No Attempt(s)

60 MCQ

2 Hours

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

1 සිට 60 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරැදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරා ගන්න.

Highest Marks

100.00%

Average Marks

21.98%