යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - 16

Classified Papers | Sinhala | MCQ

No Attempt(s)

5 MCQ

12 Mins

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරැදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරා ගන්න.

Highest Marks

0.00%

Average Marks

0.00%