ත්‍යාග කාඩ්පත ලබාගැනීම සඳහා පහත තොරතුරු පුරවන්න

ත්‍යාග කාඩ්පත ලබාගන්න

2 Years

Rs.9000 / 2 Years
  • අවුරුදු 2ක කාලයකට සියලුම විශේෂාංග සඳහා අවසර පැකේජය
  • Dinamic Study Plans
  • 3 Subjects
  • Classfied Papers
  • Mixed Papers
  • Try Again Papers
  • Auto Paper Marking
  • Result Sheet