ත්‍යාග කාඩ්පත ලබාගැනීම සඳහා පහත තොරතුරු පුරවන්න

ත්‍යාග කාඩ්පත ලබාගන්න

Featured

6 Months

Rs.2600 / 6 months
  • මාස 6 කට සියලුම විශේෂාංග සඳහා අවසර පැකේජය
  • Dinamic Study Plans
  • 3 Subjects
  • Classfied Papers
  • Mixed Papers
  • Try Again Papers
  • Auto Paper Marking
  • Result Sheet